Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 11 2014

annuszak
0964 b4ed 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaohnina ohnina
annuszak
7946 c096 390
Reposted fromdreamadream dreamadream viaohnina ohnina

July 08 2014

annuszak
annuszak
Oszaleć, zabić się czy ciągnąć dalej?
— Charles Bukowski
annuszak
6084 4f07 390
Reposted fromjoa joa vialegohouse legohouse
annuszak
“ -Dlaczego chce Pan wrócić do Polski? -Bo zostawiłem szczoteczkę do zębów u Agnieszki Osieckiej. ”
— Marek Hłasko na pytanie dziennikarza o przyczyny powrotu do kraju
annuszak
Jesteś jak dzieciak trochę, wiesz? Pójdziesz ogolić nogi, wracasz cała w krwi. Cieszysz się jak widzisz balona. Wierzysz w miłość jak nikt inny. Przecież Ty nie jesteś przystosowana do tego świata. Ciebie boli to, że ktoś kogoś krzywdzi, że ktoś umiera, że są wypadki, jest zło, ludzie są zawistni, dziwki są za tanie.
— -M
Reposted fromzabka zabka viacukier-wanilinowy cukier-wanilinowy
annuszak
Reposted fromTamahl Tamahl viasilentsoul silentsoul
Don’t sacrifice yourself too much, because if you sacrifice too much there’s nothing else you can give and nobody will care for you.
— Karl Lagerfeld (via observando)
annuszak
Kiedy zaczynamy się śmiać: z siebie, z własnego lęku, a już szczególnie z własnego cierpienia, śmiać się serdecznie, nie ironicznie ani szyderczo - stajemy się wolni, mamy sprzymierzeńca w sobie.
— Katarzyna Miller
Reposted frompesy pesy viacukier-wanilinowy cukier-wanilinowy
annuszak
Uwielbiam, kiedy książka jest napisana tak, że cytatami z niej chciałoby się wytapetować mieszkanie
annuszak
annuszak
Najchętniej chciałoby się wszystko rzucić, położyć się w domu do łóżka i o niczym więcej nie słyszeć.
— F. Kafka - Proces
Reposted fromMaDeeWorrld MaDeeWorrld viafremde fremde
0042 aa7e 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasilentsoul silentsoul
0004 f8b7 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viasilentsoul silentsoul
annuszak
annuszak
2716 2804 390
Reposted fromprzeniesienie przeniesienie viasilentsoul silentsoul
annuszak
0045 0eb6 390
Reposted fromMrsDarkness MrsDarkness viaohnina ohnina
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl